La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, (en endavant, 3Cat), i Game Consulting, S.L., (en endavant, GameBCN) organitzen la 1a edició dels Premis Ludi, uns premis que tenen per objectiu potenciar continguts clau i valors fonamentals en català als videojocs, així com estimular el talent jove.

Primera.- Objecte

L’objecte és l’elaboració de prototips de videojocs, en format de prototip funcional o “vertical slice” que resolguin un repte que els participants trobaran descrit a l’apartat corresponent del web oficial (premisludi.cat)

Definició de “vertical slice”: fragment d’un videojoc que mostra com serà el producte final, tant en mecàniques com en estètica, que s’acostuma a utilitzar per aconseguir finançament a través d’inversors o editores.

Segona.- Participants

2.1. La participació és oberta a persones físiques, majors de 18 anys i de qualsevol nacionalitat, que estiguin cursant estudis de grau superior durant el curs 2023-2024 en centres amb seu a Catalunya. 

Els participants hauran de certificar que estan cursant aquests estudis mitjançant un document acreditatiu segellat pel centre. Aquesta certificació caldrà ser aportada en el moment de fer el registre com a participant. 

2.2. La participació podrà ser de manera individual o en grups de com a màxim 4 integrants. Una mateixa persona podrà formar part de més d’un grup, i un mateix grup podrà presentar més d’un projecte. Així mateix, una persona podrà presentar també més d’un projecte.

2.3. Tots els participants, formin o no part d’un grup, s’hauran de registrar de manera individual a través del mateix web, premisludi.cat. 

En el cas de presentar una proposta en grup, caldrà indicar qui són tots els membres, que també hauran d’estar prèviament registrats. 

Es recomana que el registre com a participant es faci al més aviat possible per poder rebre novetats i informacions d’utilitat per correu electrònic per part dels organitzadors dels Premis.

2.4. Els participants han de garantir l’autoria i l’originalitat de les propostes presentades i, en cas d’utilitzar llibreries o actius externs, han d’indicar-ho a la documentació i disposar dels drets pertinents per al seu ús i l’explotació.

Tercera.- Prototips de videojocs i drets cedits

Els prototips de videojocs presentats hauran de complir els requisits següents:

 • Ser originals dels seus autors, per tant, creats pels integrants del grup específicament per a aquest certamen. Es poden utilitzar parts de codi prèviament desenvolupades, llibreries o actius (assets) externs, sempre que es disposi del permís pertinent i s’indiqui a la documentació adjunta requerida.
 • Ser inèdits, per tant, no publicats anteriorment.
 • Tant el joc com la documentació presentada han de ser en llengua catalana.
 • Ser funcionals, mostrant la jugabilitat principal. Tot i que, com a prototips, no siguin jocs acabats, l’obra entregada ha de funcionar sense errors.
 • Ajustar-se al compliment del repte proposat descrit a l’apartat corresponent del web oficial (premisludi.cat).
 • Complir el llibre d’estil de 3Cat, accessible des d’aquest enllaç: https://www.ccma.cat/llibredestil/
 • Complir amb els requisits tècnics de lliurament definits a la base Quarta.

Els participants hauran d’estar en disposició de cedir de forma exclusiva, per un temps il·limitat i per tot el món, els drets de reproducció, explotació, impressió, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació del prototip de videojoc per a la seva distribució i venda en els formats que l’entitat requereixi i específicament per a:

(i) Reproduir i explotar el prototip de videojoc, totalment o parcialment en format físic (pòsters, imatges gràfiques, tríptics, etc.) o digital (online/offline, audiovisuals, etc.) per a la distribució i comercialització.

(ii) Transformar o adaptar el prototip de videojoc, sigui directament o a través de tercers, quan això es consideri necessari per adequar-lo al format, imatge o aparença d’internet o qualsevol altra tecnologia susceptible d’adscripció a internet.

Quarta.- Termini i forma de participació

Els prototips de videojocs s’hauran d’enviar abans de les 14 hores del 15 de novembre del 2023 a través del formulari corresponent que es troba al web premisludi.cat.

En cas que el prototip de videojoc s’hagi fet en grup, el lliurament l’haurà de fer un dels membres en nom de tot el grup, identificant qui són la resta de components. Tots els participants rebran un correu electrònic de confirmació i, si algú hi té algun problema o disconformitat, podrà indicar-ho escrivint a info@premisludi.cat

Per presentar el prototip de videojoc, caldrà lliurar:

 1. un fitxer .zip o .rar que contingui tots els fitxers del joc, de manera que, en descomprimir-lo, s’hi pugui jugar obrint des d’un navegador web el fitxer “index.htm”; 
 2. un fitxer .pdf amb la documentació que es consideri oportuna per donar indicacions sobre el joc, la part tècnica o allò que es consideri rellevant; i
 3. una adreça url des de la qual es pugui visualitzar un vídeo “teaser-trailer” de no més d’un minut de durada, explicatiu del videojoc.

Es consideraran candidatures vàlides aquelles que compleixin tots els requisits que marquen aquestes bases reguladores. Les candidatures que no els compleixin, seran desqualificades.

Per aclarir dubtes en relació amb aquesta convocatòria, podeu adreçar-vos a info@premisludi.cat

Cinquena.- Jurat i deliberació

El jurat estarà format per membres de 3Cat, personalitats i empreses rellevants del sector català dels videojocs. Tots els membres estan descrits a l’apartat corresponent del web premisludi.cat. Aquest jurat serà el que dictaminarà els prototips de videjocs premiats.  Les decisions que es comuniquin seran de caràcter definitiu.  

El jurat es reserva la possibilitat de declarar deserts tants premis com consideri oportú. 

3Cat i GameBCN, depenent del volum de projectes entregats, es reserven la possibilitat que un comitè faci una preselecció que serà la que passarà a la valoració del jurat. 

Sisena.- Condicions i límits de participació

Totes les persones participants, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que regeixen aquestes bases i el criteri i decisió que l’organització adopti sobre la selecció dels premiats, i qualsevol qüestió que se’n derivi.

Setena.- Premis

Els Premis, que seran en espècies,  estaran detallats a l’apartat corresponent del web premisludi.cat.

Els premis concedits quedaran subjectes a les obligacions fiscals i tributàries de conformitat amb la normativa vigent. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial per al guanyador, que quedarà sotmès a tributació d’IRPF.  

En tot cas, el premi obtingut serà objecte d’ingrés a compte, sempre que el seu valor fiscal sigui superior a 300 euros.  De les obligacions fiscals d’aquest ingrés a compte, se’n farà càrrec GameBCN.

Si es dona el cas que un participant és premiat per dos conceptes que tenen el mateix premi, només se li entregarà un.

En cas que un grup resulti premiat, cadascun dels integrants rebrà el premi.

Vuitena.- Possibilitat de desenvolupament i publicació d’un dels prototips de videojoc

Un dels prototips premiats podria ser escollit per ser desenvolupat com a joc acabat i ser publicat per 3Cat. En aquest cas, GameBCN n’assumirà el desenvolupament i proposarà al participant o als integrants del grup guanyador la possibilitat d’integrar-se en l’equip desenvolupador, que podrà acceptar o declinar l’oferta. 

En aquest cas, s’executarà la cessió de drets detallada a la base Tercera.

Novena.- Notificació i entrega de premis

Els premiats rebran una notificació a través del correu electrònic que hagin establert en el moment del registre als Premis Ludi.

Per rebre el premi en espècie caldrà acceptació per part del premiat en un termini de 15 dies naturals a partir del dia següent a la notificació. Aquesta acceptació s’haurà de notificar de manera individual contestant el correu electrònic de notificació de premi. Si no es rep l’acceptació dins d’aquest termini, s’entendrà que el premiat hi ha renunciat.

El premiat podrà també renunciar al premi en espècie atorgat manifestant-t’ho expressament pel mateix mitjà. 

La renúncia al premi en espècie no suposa la pèrdua de condició de prototip de videojoc guanyador.

3Cat es reserva la possibilitat d’organitzar una gala d’entrega de premis, a la qual els participants finalistes seran convidats.

Desena.- Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal dels participants seran tractades pels organitzadors dels Premis amb l’única finalitat de gestionar-ne la participació i les comunicacions que se’n derivin.

L’encarregat del tractament d’aquestes dades és GameBCN.

3Cat i GameBCN podran enviar notificacions als participants inscrits a través de correu electrònic per a explicar novetats o altres informacions relacionades amb els premis.

Els noms dels participants guanyadors seran públics i, per tant, podran ser comunicats a qualsevol mitjà de comunicació, incloent-hi premsa, televisió, ràdio, pàgines web i xarxes socials.

La imatge dels participants que assisteixin als esdeveniments relacionats amb els Premis Ludi podrà ser captada i publicada a efectes informatius i promocionals. La base jurídica que legitima aquest tractament i gestió de la participació és l’interès legítim de 3Cat i GameBCN d’informar públicament sobre els Premis Ludi. 

Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat a través de correu postal a qualsevol dels domicilis indicats, identificant-se com a participant o interessat en els Premis Ludi i dirigint-se a l’adreça electrònica info@premisludi.cat

Així mateix, si l’interessat considera vulnerat el seu dret de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En tot cas, trobareu tots els detalls de la política de protecció de dades a l’espai https://premisludi.cat/politica-de-privacitat/

Onzena.- Reserves

Els organitzadors es reserven els següents drets en relació amb la convocatòria dels Premis Ludi:

 • Modificar o suspendre la convocatòria, sempre que concorri causa justificada, amb el compromís de comunicar-ho amb antelació suficient.
 • Exercitar accions legals contra qualsevol intent de danyar de forma deliberada el funcionament dels premis o d’actuar de manera il·lícita.